Kronparken A-Ö

Hoppa till bokstav: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö


A
Adress

Föreningens postadress är Brf Kronparken, c/o Riksbyggen, Box 1914, 751 49 Uppsala.
Meddelanden till styrelsen kan lämnas direkt i styrelsens postlåda, som står utanför porten till Ulleråkersvägen 68, eller via e-post till info@kronparken.se

Altaner och balkonger
Blomlådor och balkonglådor ska av säkerhetsskäl placeras på insidan av balkongräcket. Tänk på att vattna försiktigt för att undvika obehag för dina grannar inunder.
Om du vill bygga ett staket eller förändra befintligt staket på din altan måste du ha styrelsens tillstånd. Ingen åverkan får göras på våra fasader.

Andrahandsuthyring
För att få hyra ut din lägenhet i andra hand måste du ha styrelsens tillstånd. Det finns en blankett för detta som du kan få genom styrelsen (Blankett: uthyrning andrahand). Andrahandsuthyrning kan beviljas om du har godtagbara skäl och om styrelsen inte har anledning att vägra. Kontakta styrelsen för mer information.
Vid en andrahandsupplåtelse är du som bostadsrättshavare alltid ansvarig för lägenheten och de skyldigheter som följer gentemot föreningen. Den du hyr ut till är juridiskt sett din hyresgäst och det är därmed ditt ansvar att den personen följer gällande ordningsregler.

Avgift
Årsavgiften fördelas på 12 månader och betecknas månadsavgift. Det är styrelsen som fastställer avgifterna för bostadsrätterna samt hyrorna för garagen och parkeringsplatserna med hänsyn till föreningens ekonomiska situation.

Styrelsens främsta uppgift är att se till att föreningens ekonomi och förvaltning sköts effektivt så att avgifterna kan hållas så låga som möjligt.

[ Till toppen ]

B
Balkonger

Se under rubriken Altaner och balkonger.

Barnvagnar
I varje trapphus finns ett mindre förråd för barnvagnar. Barnvagnar får inte förvaras i trapphusen se under rubriken Trapphus.

Bastu
I källaren till Ulleråkersvägen 76 finns en bastu. För att få tillgång till bastun tar du kontakt med nyckelansvarig för lokalen, se anslag i trapphuset. Se vidare under rubriken Samlingslokal.

Besiktning
Enligt stadgarna har föreningen rätt att varje år besiktiga de delar av lägenheterna som föreningen ansvarar för, till exempel ventilation och vattenanslutningar. Du är som bostadsrätthavare enligt lag skyldig att ge föreningens representanter tillträde vid sådan besiktning.

Biltvätt
Det är inte tillåtet att tvätta bilen inom föreningens område eller på gatan. Vi hänvisar till de bilvårdsanläggningar som finns i närområdet.

Bostadsrättsförening
En bostadsrättförening är en särskild form av ekonomisk förening. Att inneha en bostadsrätt innebär att du är medlem i föreningen och äger nyttjanderätten till din lägenhet. Föreningens syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och att förvalta föreningens fastighet. En bostadsrättförening har bara de intäkter som medlemmarnas månadsavgifter och eventuella lokalhyror ger – vi måste därför vara varsamma om vår gemensamma egendom.

Bostadsrättstillägg
Sedan april 2005 har föreningen en kollektiv tilläggsförsäkring som ger ett visst skydd utöver hemförsäkringen vid exempelvis vattenskador. Tilläggsförsäkringen är inte en ersättning för en fullgod hemförsäkring.
Om du drabbas av en skada på lägenheten och behöver utnyttja ditt bostadsrättstillägg ska skadeanmälan gå genom styrelsen.

Brandvarnare
En brandvarnare är en billig livförsäkring och enligt lag är man skyldig att ha minst en brandvarnare i varje lägenhet. Styrelsen har låtit installera brandvarnare i tvättstugorna.

Bredband
Se under rubriken Internet.

[ Till toppen ]

C
Container för grovsopor

Två gånger per år (vår och höst) hyr föreningen in en container över en helg, fredag till söndag, för att underlätta för medlemmarna att göra sig av med möbler och andra grovsopor. Observera att i denna container får absolut inte lämnas elektronik, glas och farligt avfall.

Cykelrum
Cykelrum finns på Ulleråkersvägen 56 (även avsett för boende på Ulleråkersvägen 54 och 58), Ulleråkersvägen 60 samt Eva Lagerwalls väg 2, 4 och 6.

För dig som bor på Ulleråkersvägen 62–70 finns cykelrummet (tillika föreningens skyddsrum) i källaren till Ulleråkersvägen 62. Från norra gaveln leder en trappa ner i cykelförrådet där lägenhetsnyckeln passar.

Om du inte använder din cykel ber vi dig ställa ner den i skyddsrummet.

[ Till toppen ]


E
Element

Med jämna tidsintervall kan dina element i lägenheten behöva luftas för att värmen ska fungera bättre. Det går bra att använda en vanlig skruvmejsel. Är du osäker på hur man gör, kontakta någon i styrelsen.

E-postadress
Föreningens e-postadress är info@kronparken.se  Genom den kan du få kontakt med styrelsen och även göra felanmälan.

[ Till toppen ]

F
Fastighetsskötsel
Föreningen har avtal för fastighetsskötsel med Upplands Boservice.
Se vidare under Felanmälan.

Felanmälan
För anmälan av fel i allmänna utrymmen skall du anmäla detta via felanmälan på hemsidan eller kontakta någon i styrelsen. Vid akuta situationer, till exempel vattenläckor, personer som fastnat i hissen och liknande, kan felanmälan göras direkt till Upplands Boservice, 018-18 74 01.

Vid fel i lägenheten som faller under bostadsrättshavarens underhållsansvar står du som bostadsrättshavare själv för alla kostnader. Se vidare under rubriken Underhåll.

Fritidslokal
Se under rubriken Samlingslokal.

Föreningsstämma
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Där har alla bostadsrättshavare rösträtt. Varje bostadsrätt motsvarar en röst, även om man är flera som äger bostadsrätten.

  • Granska styrelsens arbete. Det sker genom att medlemmarna tar ställning dels till den årsredovisning som styrelsen lagt fram, dels till revisorernas yttrande.
  • Välja styrelse, valberedning samt revisorer.
  • Ta ställning till eventuella motioner från medlemmarna eller styrelsen.
  • Senast sista juni ska ordinarie årsstämma hållas för föregående verksamhetsår. Motioner som ska behandlas på stämman ska vara inlämnade senast tre månader efter verksamhetsårets slut, dvs. senast 31 mars. På stämman behandlas endast de punkter som finns på dagordningen (se § 22 i föreningens stadgar).

Förmögenhetsvärde
Bostadsrättens förmögenhetsvärde anges på avgiftsavin för årets första kvartal.

Förråd
Till varje lägenhet hör ett förråd; de flesta har sina förråd på vinden. Det är inte tilllåtet att förvara saker utanför förrådsburarna.

Försäkring
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Trygg-Hansa. I försäkringen ingår ansvarsförsäkring för styrelsen samt skadedjursavtal (för mer information, se under rubriken Skadedjur). I övrigt gäller individuell hemförsäkring. Det är viktigt med en fullgod hemförsäkring eftersom du har ett utökat underhållsansvar i jämförelse med en hyresgäst i en hyreslägenhet. Föreningen har även en kollektiv tilläggsförsäkring, se under rubriken Bostadsrättstillägg.

[ Till toppen ]

G
Garage

Se under rubriken Parkering.

Grillning
Grilla gärna utomhus men tänk på att dina grannar kan störas av grilloset. All grillning ska ske minst tio meter från husväggen. Använd gärna den stora grillen som finns i parken utanför Ulleråkersvägen 64–66.
Tänk på brandrisken och se alltid till att kunna släcka eventuell brand. Lämna inte grillplatsen utan uppsikt så länge brandrisk föreligger.

[ Till toppen ]

H
Hemförsäkring

Se under rubriken Försäkring.

Hemsida
www.kronparken.se

Hundar
Se under rubriken Husdjur.

Husdjur
Den som har husdjur är skyldig att hålla uppsikt över sina djur så att
de inte förorenar i sandlådor, på uteplatser och gräsmattor.

Huvudnyckel
Föreningens låssystem är av säkerhetsskäl inte upplagt med huvudnyckel. I varje lägenhets ytterdörr sitter istället en nyckeltub, där du lägger en lägenhetsnyckel när exempelvis reparatörer behöver tillgång till din lägenhet.

Hyra
Se under rubriken Avgift.

[ Till toppen ]

I
Information/medlemsblad
Se under rubriken Kronbladet.

Internet
Sedan juni 2005 har föreningen ett uppgraderat kabelnät som möjliggör Internetanslutning via kabeltv uttaget. Som bostadsrättshavare har du därmed möjlighet att teckna avtal med Com Hem angående bredband, digital kabel-tv och telefoni via kabeltv uttaget. Kontakta Com Hem för mer information om dessa tjänster. Du har givetvis full frihet att teckna avtal med annan internetleverantör men anslutningen måste då ske på annat sätt

[ Till toppen ]


K
Kabel-tv
Föreningen har kabel-tv genom Com Hem och betalar för ett basutbud av tv-kanaler.
Om du vill ha fler kanaler måste du själv kontakta Com Hem.

Katter
Se under rubriken Husdjur.

Kronbladet
Styrelsen sammanställer ett informationsblad, Kronbladet, några gånger per år där medlemsinformation lämnas.

Källsortering
I föreningens soprum har vi källsortering. Förutom kärl för brännbart och komposterbart finns kärl för pappers-, metall-, glas- och plastförpackningar. (Dessa kärl är avsedda för just förpackningsmaterial och inte för andra sopor.) Vidare finns elektronikåtervinning där ”allt som har sladd” ska sorteras. Slutligen finns även kärl för tidningar och wellpapp samt för ljuskällor.

Observera att grovsopor (möbler och annat skrymmande) och farligt avfall inte får lämnas i soprummen utan detta är du skyldig att själv ta till kommunens återvinningscentraler. Se under rubriken Återvinningscentraler och miljöstationer.

Två gånger om året ställer vi ut containrar för grovsopor, information om när detta sker står i Kronbladet.

Tänk på att felsorterat avfall orsakar föreningen stora extrakostnader. Om du har frågor om källsorteringen är du välkommen att kontakta styrelsen.

[ Till toppen ]

L
Luftventiler
Luftventilerna i taken i våra lägenheter är justerade för det gemensamma luftflödet i hela byggnaden. Det är inte tillåtet för enskilda lägenhetsinnehavare att justera dem själva då det påverkar ventilation och värmeåtgång för hela byggnaden.

[ Till toppen ]

M
Markiser
Markiser får ej sättas upp.

Motioner till årsstämman
Som medlem i föreningen kan du lämna motion till årsstämman, om du vill att något särskilt ämne ska behandlas där. För att motionen ska bli behandlad på kommande årsstämma måste den vara inlämnad senast 31:a mars. Kontakta styrelsen för mer information.

Månadsavgift
Se under rubriken Avgift.

[ Till toppen ]

N
Nycklar

Om du har frågor om lägenhetsnycklar eller parkeringsnycklar kan du vända dig till styrelsens nyckelansvarige (kontaktuppgifter finns på informationsanslagen i trapphusen). Den nyckelansvarige lämnar ut och tar emot elplint- och garagenycklar.

Närområdet
Inom Ulleråkersområdet finns ett utbud av både service och kultur. Strax nordöst om Ulleråkersvägen 54–70 finns Kronåsens Pizzeria & Minilivs.

Öster om Eva Lagerwalls väg ligger Medicinhistoriska och Psykiatrihistoriska museerna. Några hundra meter norr om vårt område ligger Gode Herdens kapell, se vidare i UNT eller i Trifolium, Gottsundas församlingsblad.

I Gottsunda centrum finns bland annat Apoteket, ICA, Willys, Lidl Systembolaget, Svensk kassaservice, skomakare/nyckelservice, bibliotek, simhall, Folktandvården och vårdcentral, pizzeria, restaurang, videouthyrning, fotoaffär, blomsteraffär, café och spelbutik. Post i butik finns på Willys i Gottsunda.

[ Till toppen ]

O
Ohyra

Se under rubriken Skadedjur.

Ombyggnation
Vid större förändringar i din lägenhet ska styrelsen kontaktas i förväg för godkännande. Inga förändringar i bärande konstruktioner eller förändringar som påverkar ventilation, avlopp eller vattenledningar får utföras utan godkännande från styrelsen.

Gör man större förändringar utan tillstånd kan man i efterhand tvingas återställa ombyggnationen på egen bekostnad.

[ Till toppen ]

P
Pantsättning

All administration vid pantsättning av bostadsrätten handläggs av föreningens ekonomiska förvaltare Riksbyggen, 018-189735.

Parabolantenn
Om du vill skaffa parabolantenn får den under inga omständigheter fästas i fasad, fönsterkarm eller balkongens utsida, och inte heller ha någon del utanför balkongräcket.

Parkering
Föreningen har 25 garageplatser och 87 parkeringsplatser, vissa med elplint för motorvärmare.

Parkering på gården är inte tillåten. Trafik på gården får endast ske i samband med i- och urlastning.

Kö till garage och parkeringsplatser sköts av Riksbyggen EKC 021- 40 85 00.
Styrelsen har beslutat att varje lägenhet bara får hyra ett garage eller en parkeringsplats. Skälet till detta är att det tidigare var platsbrist för nyinflyttade medan vissa av de redan boende hade tillgång till flera parkeringar per lägenhet.

På parkeringen nordöst om Ulleråkersvägen 54 finns ett antal avgiftsbelagda parkeringsplatser avsedda för våra gäster. Det finns flera större parkeringar i området.

Porttelefon
Våra ytterdörrar är försedda med porttelefoner. Du står själv för fel som uppstår på telefonen i hallen. Är felet centralt beläget svarar föreningen för reparationen.

[ Till toppen ]

R
Rökning

Rökning är inte tillåten i trapphus, tvättstugor och övriga gemensamma utrymmen.
Tänk också på att dina grannar kan störas om du röker på balkongen eller din uteplats.

[ Till toppen ]

S
Samlingslokal

På Ulleråkersvägen 76 finns en samlingslokal som föreningen delar med Uppsala Akademiförvaltnings hus runt parken. Lokalen kan nyttjas för sammankomster, fester och liknande men får inte nyttjas för övernattning. Det finns bastu, pingisbord, darttavla samt pentry. Din servicenyckel går till källarporten. Bokning av samlingslokalen sker på bokningslista utanför lokalen och du kan låna nyckeln mot en deposition på 500 kronor, som återfås när lokalen återlämnas i gott skick. Se anslag i trapphuset om vem som lånar ut nyckel.

Servicenyckel
Med din servicenyckel (märkt exempelvis BHU eller CHU) kommer du in i tvättstuga, vind, soprum, ytterdörren på gaveln till Ulleråkersvägen 76 (samlingslokalen) samt till våra vägbommar. Om du behöver kopiera din servicenyckel ber vi dig att anlita en riktig låssmed. Det ger högre säkerhet och skyddar våra lås mot slitage.

Skadedjur
Om du upptäcker skadedjur i din lägenhet ska du utan dröjsmål kontakta vår skadedjursfirma Nomor på telefon 0771-12 23 00. Föreningens försäkringsnummer hos Nomor är 250 263 586. Du ska även meddela styrelsen om skadedjuren.

Skyddsrum
Cykelrummet i källaren till Ulleråkersvägen 62 är områdets gemensamma skyddsrum. Ingången är belägen en trappa ned på C-husets norra gavel, mellan Ulleråkersvägen 60 och 62.

Soprum
Föreningen har två soprum. Tänk på att följa sorteringsanvisningarna; kontakta gärna styrelsen om du är osäker. Ingenting får lämnas på golvet i soprummen! Grovsopor och farligt avfall får absolut inte lämnas i soprummen utan måste tas till kommunens återvinningscentraler. Se vidare under rubriken Källsortering.

Stadgar
Stadgarna reglerar föreningens verksamhet. De finns på föreningens hemsida.

Styrelse
Styrelsen ansvarar för föreningens förvaltning och väljs på årsstämman. Alla medlemmar och även medlems make eller sambo (som inte själv är medlem) är behöriga att sitta i föreningens styrelse. Om du är intresserad av ett förtroendeuppdrag i föreningen är du mycket välkommen att kontakta styrelsen. Styrelsen har arbetsrum och sammanträdeslokal på bottenvåningen på Ulleråkersvägen 68.

Städning
För att underlätta för våra lokalvårdare håller vi golvytorna fria i våra trapphus. Om du har synpunkter på städningen är du välkommen att höra av dig till styrelsen.

Störande grannar och besökare
Att bo i ett flerfamiljshus innebär alltid en viss risk för störningar. Det är därför viktigt med både hänsyn och tolerans för att vårt gemensamma boende ska fungera friktionsfritt. Störande aktiviteter skall undvikas alla dagar 20.00–08.00, ” från åtta till åtta”. Givetvis är det möjligt att göra undantag, men då bör du meddela dina grannar och gärna styrelsen i förväg. Tänk på att våra väggar är mycket ljudbärande, speciellt när man spikar och borrar i dem.
Blir du trots allt blir störd av en granne är ofta det bästa att ringa på och påtala vad du störs av. Ett alternativ är att kontakta styrelsen för att lämna en störningsanmälan. Den som utsätter sina grannar för allvarliga störningar kan bli uppsagd från bostadsrätten.

Som bostadsrättshavare ansvarar du för att också dina besökare följer de ordningsregler som gäller inom föreningen.

Säkringar
Varje lägenhet är utrustad med automatsäkringar, oftast placerade i klädkammaren.

I trapphuset finns huvudsäkringar; ta kontakt med husombud eller styrelsen om du misstänker att en huvudsäkring har gått.

[ Till toppen ]

T
Takventiler
Se ”Luftventiler”.

Trafik på gården
Trafik på gården får endast ske i samband med i- och urlastning.

Trapphus
Det är inte tillåtet att förvara något i trapphusen av hänsyn till brandsäkerheten och av hänsyn till städningen.

Trädgårdsmöbler
Föreningen äger flera bänkbord: två stora i parken vid grillen, två på Eva Lagerwalls väg samt ett på innergården till Ulleråkersvägen 54–70. Det är tillåtet att för enstaka tillfällen flytta borden om man behöver fler sittplatser, men kom ihåg att bära tillbaka borden till deras ursprungliga plats efter att de har använts.

Tvättstugor
I föreningen finns elva tvättstugor. De tre lägenheterna på Ulleråkersvägen 56 (nummer 20–22) har i stället för gemensam tvättstuga en tvättmaskin och tumlare installerad i varje lägenhet. De har även möjlighet att mot deposition låna nycklar för att kunna utnyttja tvättstugan i Ulleråkersvägen 54. Var och en som tvättat ska städa tvättstugan efter sig.

[ Till toppen ]

U
Underhåll

Som bostadsrättshavare ansvarar du för det mesta av det underhåll som behövs i lägenheten. Kontakta styrelsen om du är osäker på vad som hör till ditt eget ansvar. Till varje lägenhet finns en inre underhållsfond, men sedan ett antal år tillbaka görs inga avsättningar till den. Om det finns pengar på din inre underhållsfond framgår det av avgiftsavierna. Vill du använda medel ur fonden ska du kontakta Riksbyggen EKC, 021-40 85 00.

Klicka här för att komma till underhållsfoldern

[ Till toppen ]

V
Ventiler

Se ”Luftventiler”.

[ Till toppen ]

Y
Ytterdörrar

Våra ytterdörrar är av säkerhetsskäl alltid låsta och ska inte ställas upp annat än för att bära in möbler och liknande. Det finns en porttelefon vid varje trapphus.

[ Till toppen ]

Å
Årsstämma
Se under rubriken Föreningsstämma

Återvinningscentraler och miljöstationer
Närmaste återvinningscentraler finns i Gottsunda centrum och i Boländerna. Du kan läsa om kommunens återvinningscentraler och miljöstationer på Uppsala kommuns hemsida: www.uppsala.se.

[ Till toppen ]

Ö
Öppet Hus

En gång i kvartalet håller styrelsen Öppet Hus i styrelselokalen på Ulleråkersvägen 68, då någon ur styrelsen finns på plats kl 18-19 för att besvara frågor och ta emot förslag och synpunkter. Om du är nyinflyttad kan det vara ett bra tillfälle att få information om föreningen och närområdet.

Överlåtelser

Vid överlåtelse av din bostadsrätt skall du kontakta Riksbyggen EKC, 021-40 85 00. Tänk på att du som medlem kvarstår som ansvarig gentemot föreningen tills överlåtelsen är behandlad och den nya medlemmen är godkänd av styrelsen.
[ Till toppen ]