Ulleråkers framtid

4 juli 2019
Mark- och miljödomstolen går på samma linje som Länsstyrelsen och de bedömer att det bakgrundsarbete som har gjorts under planeringsarbetet, bland annat för att skydda grundvattnet i åsen, är tillräckligt.

Planerna vinner laga kraft om inga ytterligare överlaganden görs.

28 maj 2019
Kommunfullmäktige har godkänt de två första detaljplanerna för Ulleråker.

Uppsala kommun har nu en detaljplan för centrala Ulleråker.

Detaljplanen finns på denna länk:
http://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/detaljplaner-oppna-for-synpunkter/centrala-ulleraker/

Styrelsens yttrande:
Yttande U-åkers framtid 2016-09-01

Inkomna synpunkter:
Ulleråkersvägen 60 framtiden 2016-07-04
Synpunkter på detaljplanen för Vattentornsparken
Synpunkter på detaljplaneförslag för centrala Ulleråker

Mer information finns på:
http://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/ulleraker
https://www.facebook.com/groups/867912983229420/


Den 8 mars hade Uppsala kommun ett informationsmöte i Ulleråker gällande det reviderade planprogrammet.

Styrelsen glädjer sig åt att Kommunen har försökt att i stort beakta förenings synpunker. Vi bevakar nu fortsatt arbete med detaljplanen.

Kommunen informerade bl. a. om hur man tänker sig utbyggnaden av Ulleråker:
”Programförslaget rymmer omkring 7 000 nya bostäder samt verksamheter, handel, förskolor, skolor och annan service i en tät och blandad stadsmiljö. Den nya bebyggelsens utbredning och avtryck tar hänsyn till åsen som vattentäkt, tillvaratar viktiga kultur- och naturvärden och möjliggör en attraktiv och levande stadsmiljö med kvarter och platser som knyts samman av ett finmaskigt nät av gator och stråk. Bebyggelsens täthet ger förutsättningar för de stadskvaliteter som visionen pekar mot samtidigt som stadsmiljön kan utformas för goda vistelsekvaliteter. Tätheten balanseras med god tillgång till gröna rekreationsområden, parker och torg. De flesta kvarter gränsar till en större offentlig plats och kvarteren och platserna binds samman av ett nytt centralt beläget kollektivtrafikstråk som utgör en av flera länkar till omgivande stadsdelar. Stadsdelens centrum blir det centrala torg som samlar mycket av den kommersiella och offentliga servicen kring sig.”

Ytterligare information kommer under våren då man diskuterar detaljplanen. För ytterligare information, se: www.uppsala.se/ulleraker

Vi återkommer med löpande information om status i frågan.

Facebooksgrupp, Ulleråkers framtid: https://www.facebook.com/groups/867912983229420/

Dokument: